“Een team is meer dan een groep mensen die samenwerkt. Een team is een groep mensen die elkaar vertrouwt.”  (Simon Sinek, auteur)

Elke team manager weet dat dit vertrouwen niet uit de lucht komt vallen. Vertrouwen groeit uit het streven naar een zelfde doel, het vastleggen van de gemeenschappelijke verwachtingen, het duidelijk uittekenen van ieders rol en tenslotte natuurlijk ook het nakomen van gemaakte afspraken. Logisch zou je denken, en toch blijven deze cruciale voorwaarden vaak onbesproken of onzichtbaar en werken heel wat teams volgens niet duidelijk afgesproken gewoonten. 

Die vastgeroeste en onuitgesproken gewoonten veranderen is geen eenvoudige opdracht, maar het kan, mits het bewust aangepakt wordt.Cruciaal daarbij is als manager niet zelf met de antwoorden te komen of team principes op te willen leggen, maar ruimte te creëren voor dialoog en het proces te faciliteren. Als leidinggevende kan je natuurlijk elementen suggereren, maar zorg ervoor dat eerst de anderen aan bod komen.

Om dit proces te ondersteunen hebben we TeamLiner® ontwikkeld, een effectief en vooral praktisch instrument voor managers en procesbegeleiders om:

  • een nieuw team op te starten, bijvoorbeeld in het kader van een verander– of innovatietraject

  • de leden van een bestaand team te aligneren, wanneer er nood is aan heldere afspraken of wanneer een nieuwe manager of teamlid zich aanmeldt

  • de teamwerking bij te sturen, wanneer er onduidelijkheden zijn of conflicten rond samenwerking
teamliner.jpg
TeamLiner®, een effectief en vooral praktisch instrument voor managers en procesbegeleiders

In het proces dat je opzet, is het goed de teamleden vooraf te laten reflecteren over het team en de leidende principes. Nadien, tijdens een creatieve sessie met het team die een halve dag tot een dag in beslag kan nemen, ligt de focus eerst en vooral op een constructieve dialoog rond een aantal basisvragen die je jezelf als team kan stellen:

  • Hoe vertalen de waarden van de organisatie zich naar ons team? Hoe maken we dit concreter?

  • Wat zijn onze huidige sterkten en vaardigheden?

  • Welke obstakels liggen er op onze weg richting het realiseren van onze doelen?

  • Hoe kunnen we beter communiceren en de besluitvorming helderder maken?

  • Hoe gaan we om met conflicten?

Dit zijn slechts enkele mogelijke vragen, die afhankelijk zijn van de specifieke situatie waarin het team zich bevindt en van het doel van de sessie.

Een volgende oefening bestaat erin je te laten inspireren door topteams en van daaruit de elementen te distilleren die voor jouw team van belang zijn.

Aan het einde van de dag is de Teamliner® compleet en heb je concrete handvaten om mee verder te gaan. Maar daarmee is het werk nog niet gedaan. Het is belangrijk ook stil te staan bij de manier waarop de afspraken zullen gevolgd worden en hoe het zichtbaar en bespreekbaar gehouden wordt. Een integratie in de dagelijkse operaties en meetings is daarom noodzakelijk én een belangrijke stap in het proces.

 

Door als team samen na te denken over je teamprincipes creëer je meteen een enorm draagvlak. Want wanneer mensen uitgenodigd worden hun eigen doelstellingen en regels mee vorm te geven, wordt het werken aan verandering of innovatie plots een stuk makkelijker.

Sara Coene


 

Contacteer ons!

Benieuwd wat business creativity aan jouw organisatie kan bijdragen? Of zit je met een uitdaging en wil je ons even aan de tand voelen hoe we kunnen helpen? Contacteer ons gerust, wij komen graag op de koffie.